Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktPLAN ROZWOJU LOKALNEGO W GMINIE NADARZYN


Gmina Nadarzyn w najbliższych latach zamierza realizować inwestycje z udziałem funduszy strukturalnych, a Plan Rozwoju Lokalnego obligatoryjnie musi być dołączony do wniosku o współfinansowanie inwestycji  gminnych, dlatego opracowanie tegoż dokumentu stało się niezbędne. Plan Rozwoju Lokalnego został opracowanym na bazie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn, Strategii Rozwoju Gminy, obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planie finansowym na lata 2005 – 2006 i prognozie budżetu na lata 2007 – 2015.

Z planu dowiecie się Państwo, jaka jest aktualna sytuacja społeczno- gospodarcza gminy, jakie są jej  cele oraz – co bardzo ważne - spodziewane efekty planowanych inwestycji i  ich wpływ na warunki życia mieszkańców. Ponieważ gmina - chcąc się rozwijać -  będzie ubiegała się o środki europejskie { Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego} najważniejszym elementem planu są inwestycje. Plan wskazuje również  kierunki i wielkość planowanego zaangażowania środków gminnych w okresie jego realizacji .Ubiegając się o dotacje z Unii Europejskiej dla projektów ujętych w planie, musimy zabezpieczyć własne środki finansowe w wysokości 25% kosztów projektu. Pozostałe 75% możemy pozyskać z unijnych funduszy strukturalnych.

Plan Rozwoju Lokalnego był konsultowany ze społecznością. W ramach prac przygotowawczych zgromadzono szereg informacji i uzupełniających je danych statystycznych, które zostały wykorzystane do oceny aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz do analizy istniejących uwarunkowań rozwojowych, określenia szans i potencjalnych zagrożeń dla rozwoju gminy. Ostateczną wersję  przedstawiono Radzie Gminy, która uchwałą Nr XXXIX/658/2005  z dnia 27 lipca 2005r. przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nadarzyn.

Zadania wynikające z planu  będą realizowane w latach 2005– 2013 z podziałem na dwa okresy, tj. lata 2005-2006  oraz 2007-2013. Okresy te wynikają z dokumentów unijnej pomocy strukturalnej dla Polski oraz dokumentów krajowych jak np. Narodowy Plan Rozwoju.

Łączna wartość zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w okresie 2006 - 2015, wynosi 78 087 934 zł  -  z czego blisko 70% funduszy może być uzyskane ze środków unijnych.

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego gminy Nadarzyn uzależniona będzie zarówno od wysokości własnych środków finansowych  znajdujących się w dyspozycji budżetu gminy jak i pozyskanych środków zewnętrznych :  krajowych oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

PRL zawiera szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w w/w okresach, obejmuje w szczególności :

1.             Aktualną sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze objętym wdrażaniem PRL

2.             Zadania polegające na poprawie sytuacji gminy

3.             Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych wraz z harmonogramem realizacji, nakładami i rezultatami  /w latach  2005-2006 i 2007 – 2013/

4.             Powiązania projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy

5.             Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

6.             Plan finansowy na lata 2005-2006 oraz prognozę budżetu na lata 2007-2015

7.             System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego

8.             Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2005-2006:

a.             Budowa i modernizacja dróg gminnych

b.             Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę

c.             Budowa urządzeń do odprowadzania  i oczyszczania ścieków

d.             Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia /obiekty szkolne/ 

Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata  2007-2013:

a.             Budowa i modernizacja dróg gminnych

b.             Budowa urządzeń do odprowadzania  i oczyszczania ścieków

c.             Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia /obiekty szkolne, świetlice/  oraz

d.             Pozostałe zadania w tym m. innymi:  budowa siedziby Urzędu Gminy, budowa budynków  komunalnych 

Priorytetem w hierarchii zadań strategicznych gminy jest rozwój infrastruktury technicznej w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i inwestycje drogowe.  

Generalnym celem wszystkich działań ujętych w planie jest zrównoważony rozwój gminy z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zachowaniem walorów przyrodniczych i kulturowych, przy jednoczesnym założeniu, że gmina powinna być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i odpoczynku.

Zakładana w planie rozbudowa uzbrojenia technicznego przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Dzięki budowie i modernizacji  dróg gminnych , odczuwalnej poprawie ulegnie dostępność komunikacyjna do wszystkich miejscowości na terenie gminy, a budowa , rozbudowa i rewitalizacja obiektów oświatowych i kulturalnych  wzbogaci podstawową infrastrukturę społeczną.                     

Realizacja planu będzie monitorowana – przyjrzymy się jakie są jego wyniki pod kątem:

- rzeczowym , czyli konkretnych efektów realizacji projektu ujętego w planie  (np. długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej, liczba powstałych podmiotów gospodarczych  lub liczba nowych miejsc pracy),

- finansowym , czyli sprawności wydatkowania środków

Wyniki monitoringu publikowane będą na stronie internetowej gminy i w wiadomościach lokalnych.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, aktualizowanym corocznie z uzasadnionych powodów, obejmujących m.in. zmiany w źródłach finansowania PRL i dezaktualizację zadań wprowadzonych do planu. Winien być zatem uzupełniany poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych raz w roku kalendarzowym w okresie projektowania budżetu.  Wszelkie postulaty i wnioski dotyczące zmian w zapisach planu będzie przyjmował Wójt Gminy, któremu Rada Gminy powierzyła wykonanie uchwały. Propozycje zmian mogą składać: mieszkańcy, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.  Podobnie jak opracowywanie Planu Rozwoju Lokalnego, tak i jego aktualizacja odbywać się będzie z udziałem mieszkańców.

Plan Rozwoju Lokalnego, jako dokument uchwalony przez Radę Gminy został opublikowany na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.eobip.pl/bip_nadarzyn/index.jsp?news_cat_id=37&news_id=910&layout=1&page=text&place=Lead01 .

Stanisława Bandyra
Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury


© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.02 |