Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktGminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy, działa w oparciu ustawy o pomocy społecznej.  Od 01.05.2004 obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej - z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593)  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn; 

tel. 22 729 81 73; fax 22 739 73 20

Kierownik: Grażyna Witkowska                

 

www.gops.nadarzyn.pl                 

 

-wniosek o udzielenie pomocy

-zaświadczenia o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących

-zaświadczenie lekarskie, jeżeli jest to długotrwała choroba

-zaświadczenie z PUP potwierdzające fakt zarejestrowania się jako osoba bezrobotna - w przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie z ZUS, KRUS lub Komisji d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności               

Do świadczeń pieniężnych mają prawo osoby lub rodziny, których dochód wynosi :

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie więcej niż 461 zł.

2. w przypadku osoby w rodzinie nie więcej niż 316 zł na osobę w rodzinie.

3. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego dla osób i rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego wynosi 194 zł.

Takie kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę, jeżeli chodzi o udzielenie pomocy rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej obowiązujące od dnia 01.05.2004 to :

1. zasiłek stały, który adresowany jest do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Świadczenie to jest finansowane z budżetu państwa. Jest ono zróżnicowane pod względem wysokości w zależności od dochodu na osobę w rodzinie

- zasiłek dla osób samotnych stanowi różnicę między posiadanym dochodem, a kwotą 461 zł przy czym jego wartość nie może być wyższa niż 418 zł i niższa niż 30 zł miesięcznie.

- dla osób w rodzinie wysokość zasiłku stanowi różnicę między dochodem na osobę w rodzinie, a kryterium 316 zł przy czym kwota świadczenia nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

2. zasiłek okresowy jest adresowany do osób i rodziny bez dochodów lub dochodach niższych niż ustawowe kryterium. O zasiłek ten mogą ubiegać się osoby lub rodziny które z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia lub oczekiwania do nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczeń społecznych (renta, emerytura). Wysokość zasiłku okresowego stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem. Ustawa ta ustala minimalną gwarantowaną wysokość tego świadczenia i tak :

- dla osób samotnych w wysokości nie niższej niż 50% kwoty różnicy między kryterium dochodowym a posiadanym dochodem.

- dla rodziny w wysokości nie niższej niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a posiadanym dochodem. Ta minimalna gwarantowana wys. świadczenia (50%) wejdzie w życie dopiero w 2008 roku. Do tego momentu kwoty gwarantowane będą narastać stopniowo i tak w 2004r. było to 20% dla osoby samotnej i 15% dla rodziny. W 2005 r. odpowiednio 30% i 20% oraz w 2006r. 35% i 25%.Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy  dotowanym z budżetu tylko do 2006 roku. Zgodnie z nową ustawą osoby pobierające zasiłki okresowe są zobowiązane do zawarcia kontraktu socjalnego, który powinien zawierać wzajemne zobowiązania, warunki i miejsce ich spełnienia n p. podjęcie leczenia odwykowego, podjęcie pracy), które umożliwią tym osobom i rodzinom usamodzielnienie się i wyjście z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej.

3.Zasiłek celowy i celowy specjalny – to świadczenie jednorazowe mające na celu zaspokojenie konkretnej potrzeby bytowej, n p. zakup leków, opału, zakup obiadów.  

Ustawa ta wprowadziła także zmiany dot. kierowania i odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Obowiązani do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS są w kolejności:

a) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka

b) małżonek, dzieci

c) gmina, z której osoba została skierowana przyczyn, jeżeli mieszkaniec ponosi pełną odpłatność samodzielnie, to gmina i rodzina nie mają takiego obowiązku.

- mieszkaniec wnosi 70% własnego dochodu

- rodzina ponosi odpłatność wtedy, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego.

- gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez podopiecznego członków rodziny. 

Decyzję o skierowaniu do DPS oraz decyzje ustalającą odpłatność wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla tej osoby ze względu na miejsce zamieszkania. 

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  znajduje się Punkt Konsultacyjny Psychologa, Punkt Informacji Prawnej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 739-73-20 lub (22) 729-81-73.

Aby ubiegać się pomoc z GOPS należy przedłożyć następujące dokumenty:

© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.015 |