www.promocja.nadarzyn.pl

:: UG Nadarzyn – ogłoszenie
Wiadomość dodana przez: Dorota (2010-11-24 11:37:31)

Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn. Szczegóły: czytaj w więcej. Termin pierwszego przetargu: 15.10.2010 r.

Przetargiem objęta jest niezabudowana nieruchomość położona w Wolicy, oznaczona numerami ewidencyjnymi 679/2 i 680/3 o łącznej pow. 6401 m2 opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie księdze wieczystej WA1P/00082835/7.

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - MU  (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami).

Brak obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem jest sprzedawana nieruchomość.

Kształt nieruchomości prostokątny.

Cena wywoławcza  1 200 000 zł  jeden milion dwieście tysięcy złotych) netto

Wadium 240 000 zł ( dwieście czterdzieści tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się 24 stycznia 2011 roku o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 19,

 w sali konferencyjnej – p. 101 bud. A

Należny podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu. Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu nie później niż  19.01.2011r. na konto Urzędu Gminy Nadarzyn   w PKO BP S.A. nr konta 12 1020 1026 0000 1902 0156 5176. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni  od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 12 tel (022) 729-81-93 wew. 108, 122, natomiast o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i możliwości jej zabudowy w Referacie Urbanistyki i Architektury pok. 1 tel. (022) 729-81-98. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                                             Janusz Grzyb
adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=1665