www.promocja.nadarzyn.pl

:: Ogłoszenie o przetargu
Wiadomość dodana przez: Michał (2012-05-31 13:34:02)

Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nadarzyn. Przetargiem objęta jest niezabudowana nieruchomość położona we wsi Strzeniówka, gmina Nadarzyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 73/1 o pow. 0,2453 ha opisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księdze Wieczystej WA1P/00032415/2.
Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - MU oraz częściowo teren komunikacji. Brak obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem jest sprzedawana nieruchomość.

Cena wywoławcza 396 307 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedem zł) netto
Wadium 79 261,40 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden zł i 40/100)
Przetarg odbędzie się 2 lipca 2012 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24, w sali konferencyjnej – p. 220


Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu. Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu w wysokości nie niższej niż 1% ceny wywoławczej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu nie później niż 25.06.2012 r. na konto Urzędu Gminy Nadarzyn w PKO BP S.A. nr konta 12 1020 1026 0000 1902 0156 5175. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, informacje szczegółowe nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 110 tel. (022) 729-81-93 wew. 162, natomiast o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i możliwości jej zabudowy w Referacie Urbanistyki i Architektury pok. 114 tel. (022) 729-81-98 wew. 153. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.


adres tej wiadomości: www.nadarzyn.pl/news.php?id=2427